Met deze klanten werken wij o.a. samen.

Configuratiemanagement voor Mourik

 • Gereed: Juni 2020
 • Duur: 10 maanden
 • Produktgroep: Datacontrol
 • Produkten: Databeheer / Dataonderhoud

2bprojects ontzorgde bij Mourik in configuratiemanagement bij koppelingen tussen beheer-en onderhoudssystemen van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

Door onze ervaring met kaders en kennis van het systeemlandschap was 2bprojects in staat een realistisch beeld van het areaal vast te leggen in het systeem.

De koppeling tussen beide systemen biedt beide partijen een actuele, betrouwbare en compleet areaal.

2bprojects zorgde op deze manier voor een uniforme systeemsituatie die zowel opdrachtgever als opdrachtnemer optimaal helpt in hun beheer- en onderhoudstaken. 

 

Ontwikkeling provinciale generieke ILS in opdracht van CROW

 • Gereed: September 2019
 • Duur: 6 maanden
 • Produktgroep: Consultancy
 • Produkten: Regie / Proces / Oplevering / Overdracht

2bprojects gaf advies in complexe vraagstukken over informatieoverdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Met het belang van actuele, betrouwbare en complete informatie voorop heeft 2bprojects in opdracht van het CROW de Provinciale Generieke ILS opgesteld.

De Informatie Levering Specificatie (ILS) is een contractstuk dat de informatiebehoefte voor assetmanagement borgt. Het ILS stelt de provincie in staat te leveren aan landelijke voorzieningen en het checkt de wenselijke levering van areaaldata.

2bprojects heeft samen met alle 12 provincies consensus bereikt over de ILS met de inzet van een roadshow. Elke provincie is afzonderlijk bezocht. We eindigden met een totale review.

De ILS is samen met een werkwijzer beschikbaar in het Provinciaal Contracten Buffet (PCB).

2bprojects leverde een totaalproduct op dat de informatiebehoefte van alle 12 provincies uniform borgt.

 

Ondersteuning implementatie BIM voor Gemeente Amsterdam

 • Start: November 2020
 • Duur: lopend
 • Produktgroep: Consultancy
 • Produkten: BIM

2bprojects heeft kennis en deskundigheid op het gebied van BIM-instrumenten en –processen ingezet voor de gemeente Amsterdam.

2bprojects ontzorgt de Gemeente Amsterdam met consultancy tijdens de organisatiebrede implementatie van BIM.

De focus ligt daarbij op het inregelen van standaard werkprocessen en een uniforme werkwijze. Deze doelen behalen we met de vaststelling van BIM-instrumenten zoals de Informatie Levering Specificatie (ILS) en de Object Type Bibliotheek (OTL).

Vanuit de civieltechnische achtergrond van onze consultants legt 2bprojects samen met Gemeente Amsterdam de link tussen BIM en de praktijk.

De consultant ondersteunt in het opstellen van BIM-instrumenten en implementatie tijdens pilotprojecten.

Zo zorgt kennis en oefening voor een groei van de organisatie naar volwassenheid op het gebied van BIM.

Het resultaat is een nieuwe dimensie in het professioneel opdrachtgeverschap van Gemeente Amsterdam. 

 

Wegwerken achterstanden voor Rijkswaterstaat

 • Start: December 2019
 • Duur: lopend
 • Produktgroep: Datacontrol
 • Produkten: Dataverwerking / Datarevisie / Dataonderhoud / Metadateringstool

2bprojects zet de uitdagingen van achterstanden in dataverwerking om in kansen voor de klant.

Achterstanden in informatie zorgen voor gaten in het totaaloverzicht dat nodig is om actief en efficiënt te kunnen sturen op beheer en onderhoud van de assets.

Met oog voor waardevermeerdering verwerkt 2bprojects op semi-geautomatiseerde wijze achterstanden in het documentmanagementsysteem (DMS) van Rijkswaterstaat. 2bprojects gebruikt hiervoor civieltechnische en werktuigbouwkundige kennis in combinatie met ervaring met oplever- en overdrachtsdossiers.

We digitaliseren tekeningen en documenten  waar dat nodig is en voorzien ze van metadata die de terugvindbaarheid in het systeem borgt. Aansluitend voeren we een kwalitatieve toets uit voor een check op actualiteit, betrouwbaarheid en compleetheid van het bestand.

Zo verkrijgt - en houdt – Rijkswaterstaat, met de hulp van 2bprojects, grip op informatie met efficiënte inzet voor beheer en onderhoud als resultaat.

 

Gegevenshuis Nationale Bewegwijzeringsdienst - NBd

 • Gereed: Maart 2021
 • Duur: 12 maanden
 • Produktgroep: Licenties
 • Produkten: ELYZEE

2bprojects zet samen met de NBd in op een robuust en toekomstbestendig gegevenshuis van bewegwijzering.

Als organisatie is de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) verantwoordelijk voor het opstellen van plannen van bewegwijzering, regie op uitvoering en opbouwen, onderhouden en beschikbaar stellen van bewegwijzeringsdata.

Het borgen van datakwaliteit is ook een taak voor de organisatie en bepalend voor de planvorming.

Om de data actueel, betrouwbaar en compleet (ABC) te maken heeft 2bprojects in een intensieve  samenwerking met de NBd het webbased platform Elyzee ontwikkeld. 

Elyzee maakt toetsen van zowel projectdata als brondata op ABC-kwaliteit mogelijk en geeft hierin inzicht met een overzichtelijk dashboard. De gegevensbeheerder analyseert met analytics de getoetste data en stelt hier rapportages over op.

Met de poortwachtersfunctie van Elyzee heeft de gegevensbeheerder controle over de toegang tot zijn gegevenshuis en gaat actief vervuiling van brondata tegen.

Door Elyzee is de NBd in staat haar gegevenshuis op orde te krijgen - en te houden.