Met deze klanten werken wij o.a. samen.

Configuratiemanagement voor Mourik

 • Gereed: Juni 2020
 • Duur: 10 maanden
 • Produktgroep: Datacontrol
 • Produkten: Databeheer / Dataonderhoud

2bprojects ontzorgde bij Mourik in configuratiemanagement bij koppelingen tussen beheer-en onderhoudssystemen van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

Door onze ervaring met kaders en kennis van het systeemlandschap was 2bprojects in staat een realistisch beeld van het areaal vast te leggen in het systeem.

De koppeling tussen beide systemen biedt beide partijen een actuele, betrouwbare en compleet areaal.

2bprojects zorgde op deze manier voor een uniforme systeemsituatie die zowel opdrachtgever als opdrachtnemer optimaal helpt in hun beheer- en onderhoudstaken. 

 

Ontwikkeling provinciale generieke ILS in opdracht van CROW

 • Gereed: September 2019
 • Duur: 6 maanden
 • Produktgroep: Consultancy
 • Produkten: Regie / Proces / Oplevering / Overdracht

2bprojects gaf advies in complexe vraagstukken over informatieoverdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Met het belang van actuele, betrouwbare en complete informatie voorop heeft 2bprojects in opdracht van het CROW de Provinciale Generieke ILS opgesteld.

De Informatie Levering Specificatie (ILS) is een contractstuk dat de informatiebehoefte voor assetmanagement borgt. Het ILS stelt de provincie in staat te leveren aan landelijke voorzieningen en het checkt de wenselijke levering van areaaldata.

2bprojects heeft samen met alle 12 provincies consensus bereikt over de ILS met de inzet van een roadshow. Elke provincie is afzonderlijk bezocht. We eindigden met een totale review.

De ILS is samen met een werkwijzer beschikbaar in het Provinciaal Contracten Buffet (PCB).

2bprojects leverde een totaalproduct op dat de informatiebehoefte van alle 12 provincies uniform borgt.

 

Ondersteuning implementatie BIM voor Gemeente Amsterdam

 • Start: November 2020
 • Duur: lopend
 • Produktgroep: Consultancy
 • Produkten: BIM

2bprojects heeft kennis en deskundigheid op het gebied van BIM-instrumenten en –processen ingezet voor de gemeente Amsterdam.

2bprojects ontzorgt de Gemeente Amsterdam met consultancy tijdens de organisatiebrede implementatie van BIM.

De focus ligt daarbij op het inregelen van standaard werkprocessen en een uniforme werkwijze. Deze doelen behalen we met de vaststelling van BIM-instrumenten zoals de Informatie Levering Specificatie (ILS) en de Object Type Bibliotheek (OTL).

Vanuit de civieltechnische achtergrond van onze consultants legt 2bprojects samen met Gemeente Amsterdam de link tussen BIM en de praktijk.

De consultant ondersteunt in het opstellen van BIM-instrumenten en implementatie tijdens pilotprojecten.

Zo zorgt kennis en oefening voor een groei van de organisatie naar volwassenheid op het gebied van BIM.

Het resultaat is een nieuwe dimensie in het professioneel opdrachtgeverschap van Gemeente Amsterdam. 

 

Wegwerken achterstanden voor Rijkswaterstaat

 • Start: December 2019
 • Duur: lopend
 • Produktgroep: Datacontrol
 • Produkten: Dataverwerking / Datarevisie / Dataonderhoud / Metadateringstool

2bprojects zet de uitdagingen van achterstanden in dataverwerking om in kansen voor de klant.

Achterstanden in informatie zorgen voor gaten in het totaaloverzicht dat nodig is om actief en efficiënt te kunnen sturen op beheer en onderhoud van de assets.

Met oog voor waardevermeerdering verwerkt 2bprojects op semi-geautomatiseerde wijze achterstanden in het documentmanagementsysteem (DMS) van Rijkswaterstaat. 2bprojects gebruikt hiervoor civieltechnische en werktuigbouwkundige kennis in combinatie met ervaring met oplever- en overdrachtsdossiers.

We digitaliseren tekeningen en documenten  waar dat nodig is en voorzien ze van metadata die de terugvindbaarheid in het systeem borgt. Aansluitend voeren we een kwalitatieve toets uit voor een check op actualiteit, betrouwbaarheid en compleetheid van het bestand.

Zo verkrijgt - en houdt – Rijkswaterstaat, met de hulp van 2bprojects, grip op informatie met efficiënte inzet voor beheer en onderhoud als resultaat.

 

Nationale Bewegwijzeringsdienst - NBd

 • Start: 2022
 • Duur: Lopend
 • Produktgroep: Consultancy
 • Produkten: Consultancy

Door de NBd werden we in 2022 gevraagd om een nieuwe database op te tuigen. Door onze betrokkenheid bij de business van de klant willen we natuurlijk eerst vaststellen of de voorgestelde oplossing de juiste is voor het probleem. Dit bleek na gesprekken met de diverse sleutelfiguren en het MT niet het geval.

Het kernprobleem was dat men de data in de database onvoldoende vertrouwde. Alvorens we met de data aan de slag konden (''dweilen'') dienden we eerst een aantal onderliggende problemen op te lossen (''de kraan dicht draaien''), om verschletering te voorkomen.

Enkele van deze problemen waren database gerelateerd en de andere waren meer proces gerelateerd. Door een goede prioritering aan te brengen hebben we stapsgewijs de problemen kunnen aanpakken. De proces gerelateerde problemen zijn door de NBd zelf aangepakt en van de database gerelateerde problemen hebben we kunnen aantonen dat deze met aanpassingen in de huidige database verholpen konden worden.

Met deze aanpassingen heeft de NBd weer grip op haar data gekregen. Blijft over het betrouwbaar krijgen van de data in de database. Met enkele analyses hebben we aangetoond waar de fout zat en hoe groot het probleem was. Onderzoek wees ook uit dat we dit vooralsnog niet konden oplossen door de aanschaf van extern ingewonnen data. Op basis van deze uitkomsten heeft de NBd opgeschaald en is er nu een dedicated team aan de slag met het op orde brengen van de data. Hiermee legt de NBd de basis voor de omslag naar data gedreven werken in de toekomst. Wat de NBd waardeerde aan 2bprojects is onze betrokkenheid bij hun bedrijfsvoering en dat wij in staat zijn om met onze kennis en ervaring een complex probleem te vertalen naar begrijpelijke taal voor de managers, zodat zij de juiste beslissingen kunnen nemen en correcte acties kunnen uitzetten.

 

Oplevering en Overdracht (O&O) van de RijnlandRoute deelprojecten

 • Start: Januari 2022
 • Duur: Lopend
 • Produktgroep: Consultancy
 • Produkten: Oplevering en overdracht

Als 2bprojects zijn we er trots op om samen met Multividuals de Oplevering en Overdracht (O&O) van de RijnlandRoute deelprojecten te ondersteunen!

Vanaf het begin van de samenwerking zijn Wilmar en Quinten betrokken bij de projecten N434, N206 Ir G. Tjalmaweg en binnenkort ook N206 Europaweg. Met onze bevlogen aanpak en nauwe samenwerking streven we naar een snellere en efficiënte O&O.

Voor dit complexe project met diverse stakeholders hebben we een spoorboekje ontwikkeld om inzicht te geven in O&O processen en de daarbij behorende data. Hiermee zijn de projectteams van de deelprojecten in staat om gedurende de looptijd van het O&O traject de correcte beslissingen te nemen.

Op basis van de eisen uit de Vraagspecificatie zijn de toetsprocessen en een monitor ingericht om te komen tot kwalitatief goede producten, zodat de beheerorganisatie over de informatie beschikt om haar taken in te richten.

Ten slotte hebben we intensief samengewerkt met stakeholders, waaronder gemeentes en het Hoogheemraadschap van Rijnland om beheerovereenkomsten op te stellen voor een soepele overgang naar beheer en onderhoud.